עיסוק בחקיקת משנה ולרבות:

עריכתם וניסוחם של חוקי עזר מוניציפאליים וטיפול בהליכי אישורם ופרסומם למול הגורמים הרלוונטיים: הגורמים המקצועיים ברשות, עורכי התחשיב לגבי תעריפי תשלומי החובה, מוסדות הרשות (הנהלה ומועצה) וגורמים מאשרים מטעם המדינה (משרדי הפנים והמשפטים) ויעוץ לגופים פרטיים למול רשויות בנושאים אלו.

עריכתם וניסוחם של צווי ארנונה.

עריכתם וניסוחם של חוקי עזר לדוגמה עבור משרד הפנים.