עיסוק בסוגיות הכרוכות בנושאי מקרקעין וקניין בכלל, ועסקאות נדל"ן בקרקעות רשות או בקרקעות שצד להם הינו רשות ציבורית לרבות:

מגוון הזכויות הקנייניות המצויות במקרקעין ולרבות הכנת מסמכים והסכמים לשווק ומכירת מקרקעין על פי הסכמי מכר, הסכמי פיתוח וחכירה, הסכמי רשות, הסכמי קומבינציה וכיו"ב.

הכנת מכרזים לשיווק ומכירת קרקעות כאמור.

ביצוע פרצלציות ורישום זכויות בקרקע – לרבות לוחות הקצאה ואיזון, מיפוי ומדידות, תשריטי חלוקה ואישורם, פתיחת תיקי חלוקה במרכז למיפוי ישראל, רישום פרצלציות ורה- פרצלציות, רישום הפקעות.

השגת אישורים מנהליים שונים הכרוכים בעסקאות מקרקעין כגון אישורים מול רשויות המס, אישורים במישור התכנון והרישוי וכיו"ב.

לווי וטיפול בהליכים ודווח ורישום העסקה בהתאם לאפשרויות המשפטיות הקיימות לגבי כל נכס, בשים לב למעמד הרישומי והקנייני.

רישום בתים משותפים – הכנת מסמכי רישום, תשריטים, תקנונים וכו'.

ייצוג קבלנים בפרויקטים של בניה רוויה ואחרת על כל היבטיה, לרבות טיפול בהליכי רישוי ורכישה זכויות, הכנת חוזי התקשרות עם רוכשים, עיסוק ברישום זכויות וכיו"ב.

מתן חוות דעת וייעוץ שוטף לרשויות ולגורמים פרטיים בנושאי קניין ומקרקעין.

מיסוי מקרקעין כולל עיסוק וטיפול בנושאי מיסוי מקרקעין על מרבית היבטיו וסוגיו כגון: מס שבח, מס רכישה, מס רכוש, וכן מיסוי מקרקעין הנוגע למיסוי מוניציפאלי כמפורט להלן.

ייצוג והופעה בפני פורומים שיפוטיים ומעין שיפוטיים בנושאים אלו.

השארת תגובה