עיסוק וייצוג בסוגיות של משפט ציבורי ומינהלי על מרבית היבטיו, לרבות יעוץ שוטף בתחומים אלו עבור רשויות מקומיות ופרטים, וייצוגם של גופים כאמור בפני פורומים שיפוטיים ומעין שיפוטיים ופורומים מנהליים, לרבות הופעות רבות בפני בג"צ בין כעותרים ובין כמשיבים.

ליווי ויעוץ שוטף ביחס לכלל הפעולות המוניציפאליות, במרבית תחומי פעילותה האחרים של רשות מקומית, כגון: בנושאי חינוך, רווחה, פעילות גופים נבחרים (מועצה, הנהלה ועדות וכיו"ב), וכן ליווי כאמור את פעילותם של תאגידים מוניציפאליים.