עריכת הסכמים ומסמכי התקשרות וליווי משפטי של התקשרויות כאמור עם דגש והתמקדות בהתקשרויות ציבוריות והסכמי רשות ובכלל זאת:

עריכת הסכמים והתקשרויות עבור רשויות, לרבות הכנת מסמכי ההתקשרות בנושאים שונים כגון – הסכמי קבלנות, הסכמי מכירה, חכירה, השכרה ורשות למקרקעין, הסכמי פיתוח תשתיות, הסכמים למתן שירותים, הסכמי תכנון, שמאות, יעוץ, רכישת טובין ועוד.

עריכת מכרזים בכל הנושאים הנ"ל, ולרבות:

עריכתם והכנתם של מסמכי מכרז בשיטות מימון ולתכנון שונות, כדוגמת PFI, BOT, PBOOT, DBO.

לווי וייעוץ לגורמים המקצועיים המופקדים על הוצאת המכרז.

ייעוץ לועדת המכרזים ו/או לגורמים המופקדים על פרסום המכרז ובחירת הזוכה.

מתן ייעוץ ולווי משפטי ביחס להתקשרויות, להסכמים ולמכרזים, לרבות סוגיית השמאות וחוקיותם והיבטי מיסוי וכיו"ב.

עריכת ביקורות וניהול מו"מ למול צדדים מתקשרים ביחס לתנאי ההסכם ולרבות ביקורת על מסמכי התקשרות שנוסחו ע"י הצד האחר.

ייצוג והופעה בפני פורומים שיפוטיים ומעין שיפוטיים ולרבות הערכאות השונות בנושאים אלו.

השארת תגובה