מאמרים פרי עטו של עו"ד עפר שפיר פורסמו בעיתונות המשפטית והכלכלית. להלן עיקרי הפרסומים:

  • מאמר בנושא ארנונה כללית "מהותו של רחוב לענין חיוב בארנונה" – פורסם בביטאון "הפרקליט" (כרך מ"א) מחודש 8/1994.
  • מאמר בנושא "חישובו של השטח המותר בהפקעה ללא פיצוי" – דו-ירחון "מקרקעין" בעריכת פרופ' אהרון נמדר כרך א', מס' 2 מחודש 3/2002 בעמ' 326-341.
  • מאמר בנושא ארנונה כללית "חיוב מחזיקים משותפים בארנונה" – אתר האינטרנט מגזין ארנונהבניהולו של עו"ד ה. רוסטוביץ.
  • מאמר בנושא "חוק מיסוי מוניציפאלי צו השעה" (שני חלקים); עיתון "גלובס", אתר האינטרנטמגזין ארנונה.
  • מאמר בנושא "חלותה של פק' המיסים גביה על ארנונה כללית" אתר האינטרנט מגזין ארנונה.
  • מאמר בנושא "תקצוב מהיטלי פיתוח והיטלי השבחה כחלק מתקציב שוטף" בטאון המזכירים ברשויות המקומיות.
  • מאמר בנושא "אגרות, היטלים ודמי השתתפות לעומת ארנונה כללית ומה שביניהם".
  • מאמר בנושא "הקמת תאגידי מים והפרדתם מהרשויות".